K.R.U. "Hidrodrini" SH.A. – Pejë

Kompania Rajonale e Ujësjellësit

PEJË, ISTOG, KLINË, DEÇAN, JUNIK

PEJË, ISTOG, KLINË, DEÇAN, JUNIK

LAJME2

Aktivitete të shumta në rajonin e Istogut me fokus Mbivada

KRU ‘HIDRODRINI’ Sh.A. – Pejë

Njësia Operative – ISTOG

Aktivitete të shumta në rajonin e Istogut me fokus Mbivada

Ekipet e terrenit të KRU ‘Hidrodrini’ – Njësia Operative – Istog, të ndarë në ekipe të specialistëve përkatës, kanë realizuar një sërë punimesh dhe intervenimesh me ndikim të drejtpërdrejt në rritjen e cilësisë së shërbimeve në favor të konsumatorëve.

Me punët që janë realizuar, është arritur që Projekti për kaptimin e Gypit të Ujësjellësit për fshatrat e Mbivadës të arrijë në fazën përfundimtare.

Në aktivitete të tjera janë eliminuar defektet në Dubravë, Gypi DN110, në Istog Gypi D160, në Studenicë Gypi DN200, në Orroberrdë Gypi DN6/4, në Tomoc Gypi DN63 dhe disa defekte të profileve të vogla.

Poashtu janë debllokuar Kanalizimet në Istog, Rakosh, Zabllaq, si dhe janë pastruar disa puseta në Istog të Poshtëm.

Në lagjen e Shqiponjave në Istog, është ndërruar Gypi dhe janë bartur lidhjet në gyp të ri me dimension DN63 për 12 konsumatorë.

Me respekt;

Zyra për Media e KRU ‘Hidrodrini’-Pejë